ENGLISH WEBSITE CLICK HERE

บริษัท เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์ จำกัด

ผู้ให้คำปรึกษาการสร้างความสำเร็จของธุรกิจด้วยดีไซน์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจให้มากที่สุดจากการลงทุนอย่างมีหลักการ

ก้าวสู่ปีที่ 12

ค้นหา ผลิต พัฒนา

เพื่อบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องและวัดผลได้ ผ่านการให้คำปรึกษาการสร้างความสำเร็จขั้นกว่า ร่วมกับเจ้าของกิจการ

  • สร้างความสำเร็จใหม่ต่อยอดเดิมด้วยเทคโนโลยีและช่องทางตลาดออนไลน์
  • สร้างเครื่องมือจัดการธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารและจัดการภายใน
  • สร้างกลยุทธการเอาชนะด้วยวิธีคิดและกระบวนการบริการที่แตกต่าง

New Reinvented Services

บริการรูปแบบใหม่ที่เราออกแบบใหม่ที่ แตกต่าง & ให้ผลลัพธ์สูงสุด

APPROACH

FIND – DEVELOP – ACHIEVE

“ใช้องค์ความรู้ทั้งหมดที่มี เพื่อแสวงหาวิธีที่สำเร็จได้มากขึ้น ใช้เงินให้น้อยลง”

FIND

วิเคราะห์ธุรกิจ

ค้นหาจุดแข็งของธุรกิจ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโอกาส

• ค้นหาว่าเราจะชนะเกมไหน เกมไหนที่เราไม่มีทางชนะได้
• เข้าใจกฎกฎิกาการกระโดดเข้าสู่เกมการแข่งขัน และเป็นส่วนหนึ่งของเกม
• ค้นหาจุดแข็งท่ามกลางจุดอ่อนและข้อจำกัดที่มี
• ให้คำจำกััดความกับธุรกิจ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

*จำเป็นต้องมีการพบประเพื่อประชุมหรือเก็บข้อมูลมากกว่า 1 ครั้ง

DEVELOP

สร้างความร่วมมือ

สร้างบางอย่างจากจุดแข็งของคุณ ด้วยจุดแข็งของเรา

• สร้างแผนธุรกิจใหม่เพื่อทดลองไอเดียธุรกิจ
• จัดตั้งหน่วยงานย่อยเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยใช้ทรัพยากรส่วนเกินจากธุรกิจเดิม ด้วย Agile และ Lean
• สร้างกำไรต่อหน่วยจากธุรกิจใหม่ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้การลงทุนที่ต่ำ หรือไม่ลงทุนเลย
• ตัดสินใจร่วมกันกับเจ้าของธุรกิจ ว่าจะเดินต่อหรือยุติโครงการนำร่องเพื่อไปพัฒนาอย่างอื่นแทน

ACHIEVE

ชนะในแบบทีม

สร้างธุรกิจที่ทำกำไร สร้างกระแสเงินสดเป็นบวกให้กับเจ้าของ

• เก็บเกี่ยวกำไรจากธุรกิจที่สร้างขึ้น และนำกำไรบางส่วนมาลงทุนย้อนกลับเข้าไปในธุรกิจเพื่อขยายกิจการ
• จ้างงานเพิ่ม หรือ ซื้อเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
• เปิดรับหุ้นส่วนหรือนักลงทุน
• ยินดีกับความสำเร็จจากกระแสเงินสดอัตโนมัติที่สร้างขึ้นร่วมกัน

THE STRENGTH

SALES – INNOVATE – COLLABORATE

“สั่งสมประสบการด้านพัฒนาไอที และเทรนนิ่งบุคลากรมามากกว่า 10 ปี”

SALES

ใช้การทำเสนอที่ดึงดูดและประสบการณ์การซื้อที่ดีเพื่อเพิ่มยอดขาย

• ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ใหม่
• ออกแบบโลโก
• สร้างแบรนด์ ไอเดนติตี้ และออกแบบสื่อประกอบการขาย
• ออกแบบประสบการณ์ลูกค้า และจุดสัมผัสกับแบรนด์

INNOVATE

สร้างมูลค่าจากทรัพยากรส่วนที่เหลือในธุรกิจ

• นำทีมการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันในองค์กร
• ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดต่างของธุรกิจ
• ตั้งเป้าระยะสั้นที่บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ง่ายที่สุด เร็วที่สุด ลงทุนน้อยที่สุด

• วางกลยุทธให้ธุรกิจ ออกแบบภาระงานแก่ทีมงาน
ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างรายได้

COLLABORATE

สร้างทีมแห่งความเป็นสุดยอด สร้างบรรยากาศของการยิ่งอยู่ร่วมกันยิ่งแข็งแกร่งขึ้น

• นำทีมสกรัม (Scrum) เพื่อรันงานออกมาเร็วที่สุด
• ค้นหาคนเก่งมาร่วมงาน
• ออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกันในรูปแบบทีมผ่านระบบ Cloud

SUCCESS STORIES

เรื่องเล่าความสำเร็จ

Industries Involved : E-Commerce , Agriculture , Machine & Engineering , Drink & Supplement , Digital Content

MORE

“ผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิตอล”

CONTACT

“นัดแนะเพื่อกาแฟสักแก้วและพูดคุยถึงไอเดียธุรกิจเป็นเรื่องที่เราสนุกและชอบที่จะทำ”